Truyện Dịch VIP

Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 140
[Thập Niên 70] Nữ Chủ Nhiệm
Chương 934
Vô Thượng Thần Đế

Chương 5134
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 2156
Tu La Thiên Đế

Chương 3448
[Thập Niên 70] Quân Tẩu Bận Làm Ruộng
Chương 762
[Làm Ruộng] Sau Khi Được Xà Xà Nuôi Dưỡng

FULL
Tiên Giả

Chương 1591
Nhân Đạo Đại Thánh
Chương 2634
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Chương 494
Vạn Đạo Long Hoàng
Chương 806
Vũ Thần Chúa Tể
Chương 5916
Vạn Cổ Đế Tế
Chương 2763
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 8644
Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 2311
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8498