Truyện Trọng Sinh

Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 140
[Thập Niên 70] Nữ Chủ Nhiệm
Chương 934
Vô Thượng Thần Đế

Chương 5134
[Thập Niên 70] Quân Tẩu Bận Làm Ruộng
Chương 762
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8498